Chegar a tempo (On time)
"Chegar a tempo (On time)"
Mikado
Lisbon, PT
SAH48 #1